วิทยากร1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ ดร.นายแพทย์บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. รองศาสตราจารย์ พรรณี พิเดช มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์
7. Professor Dr. Muhammad Nawaz, University of Dammam, Kingdom of Saudi Arabia
8. Associate Professor Dr. Christophe Wiart, Nottingham University, Malaysia
9. Associate Professor Dr. Veeranoot Nissapatorn, University of Malaya, Malaysia
10. Dr. Jose Edwardo R. Mamaat, University of Far Eastern University, Manila, Philippines
11. Dr. Chea Sin, University of Puthisastra, Pnom Penh, Cambodia
12. Dr. Vu Thi Thom, Hanoi, Vietnam