การนำเสนอผลงาน


1. การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบปากเปล่า (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster presentation)
2. การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา
3. การนำเสนอนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4. การนำเสนอนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์และการวิจัย จากผู้ประกอบการ